فرم 8 ماهگی

فرم 8 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
حیطه برقراری ارتباط
زمانی که خارج از دیدرس کودکتان هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می کند؟

2. 
حیطه برقراری ارتباط
زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودکتان برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمده است؟

3. 
حیطه برقراری ارتباط
اگر صداهایی را که کودکتان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟

4. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان صداهایی مانند (دا)، (گا)، (کا) و (با) از خودش در می آورد؟

5. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان به لحن صدای شما پاسخ می دهد و وقتی به او می گویید «نه، نه»، دست کم برای مدت کوتاهی دست از فعالیتش می کشد؟

6. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان دو صدای مشابه مانند (با.با) ، (دا.دا) یا (گا.گا) از خودش در می آورد؟(لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)

1. 
حیطه حرکات درشت
زمانی که کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دستهایش تکیه می کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

2. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟

3. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا درمی آید؟

4. 
حیطه حرکات درشت
اگر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

5. 
حیطه حرکات درشت
وقتی کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟

6. 
حیطه حرکات درشت
اگر کودکتان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر میتواند چیز کوچکی به اندازه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را بر می دارد، آن را کف دستش نگه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)

1. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟

2. 
حیطه حل مسئله
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا درصورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می کند؟

3. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟

4. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

5. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بر دارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود 1 دقیقه آنها را نگه دارد؟

6. 
حیطه حل مسئله
وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد؟

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود).

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

 

برای مشاهده دستور العمل 6 ماهگی کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

3/5 - (2 امتیاز)
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:

فهرست

آخرین مطالب