تمام اطلاعات هویتی محرمانه شما (نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی بیمار گردد) که به هر نحو در سامانه ثبت می‌شود کاملاً توسط کلینیک توانبخشی محیا  محرمانه تلقی شده و تمام تلاش خود را جهت عدم افشای این اطلاعات به کار خواهیم بست.