فرم 48 ماهگی

فرم 48 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان حداقل سه چیز از یک مجموعه آشنا و متداول را نام می برد؟ برای مثال اگر به فرزندتان بگویید «اسم چند چیز را بگو که می توانیم آنها را بخوریم » آیا فرزندتان چیزهایی مانند "نون،تخم مرغ، میوه و شیر" را نام می برد؟ یا ا گر بگویید "اسم چند حیوان را به من بگو"، آیا فرزندتان با کلماتی مثل "گاو، سگ و اسب" پاسخ می دهد؟

2. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان به پرسش های زیر پاسخ می دهد؟ (اگر کودکتان تنها به یک سوال جواب می دهد گزینه "گاهی" را انتخاب کنید). "وقتی گرسنه ای چکار می کنی؟" (جواب های قابل قبول شامل این موارد است: "میگم غذا میخوام"، "غذا میخورم"، "نون، بیسکویت، و.... میخورم"). "وقتی خسته هستی چیکار میکنی؟" (جواب های قابل قبول عبارتند از "میرم بغل مامانم"، "چرت میزنم"، "استراحت میکنم"، "میخوابم"، "به رختخواب میرم"، "دراز میکشم"، "میشینم").

3. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان درباره یک شیء آشنا، حداقل دو چیز را بیان می کند؟ برای مثال اگر به او بگویید "به من بگو توپت چه جوریه؟" آیا کودکتان چیزی مثل "گرده، بزرگه، شوتش میکنم، پرتش میکنم" را می گوید؟

4. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان مواردی مثل "ها" (نشانه جمع)، "م، یم" (نشانه گذشته)، "می" (نشانه استمرار) را درکلمات بکار می برد؟ برای مثال، آیا کودک شما چیزهایی مثل، "من گربه ها را میبینم"، "من دارم بازی میکنم"، یا "توپ را شوت کردم" می گوید؟

5. 
حیطه برقراری ارتباط
بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکتان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن"(کف بزن)، "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".

6. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله "من دارم میرم پارک" ، "بابا داره میره سر کار"، یا "اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟"، یا "شما هم میاین؟" یا "توپ رو بده به من"، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میاین) را به طور کامل و صحیح بیان می کند؟

1. 
حیطه حرکات درشت
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

2. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره بالا می رود و سپس به پایین سر می خورد؟

3. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

4. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان می تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد یا بیافتد، با پای راست یا پای چپ خود به حالت لی لی بالا و پایین بپرد؟

5. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان می تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟

6. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ (می توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکتان دو یا سه بار فرصت دهید).

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین (پازل) پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟ (اگر اسباب بازی جورچین (پازل) در دسترس ندارید، یک صفحه از یک مجله که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر کرده است، بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودک شما این تکه ها را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟).

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد؟ (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملا مراقب باشید و او را بپایید).

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل ها بگذارد و از روی آن ها کپی کند، شکلی مشابه آن ها را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد).

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ (برای انجام این کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز کند).

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان تصویر یک آدم را طوری نقاشی می کند که حداقل سه مورد از این ها را داشته باشد: سر، چشم، بینی، دهان، گردن، مو، تنه، بازو، دست، ران یا پا (پایین تر از مچ پا)؟

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان هنگام رنگ کردن تصویری در یک کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ کردن یک دایره به اندازه ته استکان که شما برایش کشیده اید، ا کثرا داخل خطوط رنگ می زند (از خط بیرون نمی زند)؟ (برای این منظور کودکتان نباید در ا کثر بخش های نقاشی، بیش از حدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند).

1. 
حیطه حل مسئله
زمانی که می گویید "بگو پنج، هشت، سه"، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو شش، هفت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.

2. 
حیطه حل مسئله
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

3. 
حیطه حل مسئله
بدون اینکه با اشاره کردن کمکش کنید، آیا کودکتان می تواند از سه دستور مختلف پیروی کند که در آن ها از کلمات "زیر"، "بین" و "وسط" استفاده شده باشد؟ برای مثال از کودکتان بخواهید که کفش را "زیر مبل" قرار دهد. بعد از او بخواهید که توپ را "بین صندلی ها" قرار دهد و کتاب را "وسط میز" بگذارد.

4. 
حیطه حل مسئله
زمانی که اشیائی را به کودکتان نشان دهید و بپرسید"این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ "بله" را علامت بزنید).

5. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و "نقش بازی می کند؟" و وانمود می کند کسی یا چیز دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

6. 
حیطه حل مسئله
ا گر پنج شیء را جلوی کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند با گفتن، "یک، دو، سه، چهار، پنج" آن ها را به ترتیب بشمارد؟ (هنگام پرسیدن این سوال از کودک، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او کمک کنید).

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را می گوید؟ الف) نام خودش ب) نام خانوادگی اش ج) نام یکی از اعضای خانواده اش د) سن خودش ه) دختر یا پسر بودنش و) شهری که در آن زندگی می کند

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادر ها وخواهر هایش باشد. (زمانی که این سوال را از کودک می پرسید، نباید با پیشنهاد دادن اسامی همبازی ها یا دوستانش، به او کمک کنید).

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان می تواند بدون کمک، خمیردندان را روی مسواک بگذارد و تمام دندان هایش را مسواک بزند؟ (البته شاید هنوز لازم باشد که بر مسواک زدن کودک نظارت کنید و دوباره دندان هایش را مسواک بزنید).

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد (به استثنای دکمه های فشاری یا قابلمه ای، دکمه های معمولی، و زیپ ها)؟

 

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

امتیازدهی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:

فهرست

آخرین مطالب