فرم 42 ماهگی

فرم 42 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
حیطه برقراری ارتباط
بدون اینکه از هر گونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی کودکتان استفاده کنید، به او بگویید "کتاب را روی میز بگذار" و "کفش را زیر صندلی بگذار". آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟

2. 
حیطه برقراری ارتباط
وقتی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می کند، آیا به شما توضیح می دهد که درهر تصویر چه کاری انجام می شود یا چه چیزی اتفاق می افتد؟ (برای مثال "هاپ هاپ می کنه"، "میدوه "، "می خوره"، "گریه می کنه"). شما می توانید بپرسید: این سگ (یا پسر) داره چکار می کنه؟؟

3. 
حیطه برقراری ارتباط
به کودکتان نشان دهید که زیپ روی یک لباس چگونه بالا و پایین می رود، و بگویید،"ببین این بالا و پایین میره". زیپ را تا نیمه بکشید، و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد. دوباره زیپ را تا نیمه بیاورید و از کودک بخواهید تا آن را بالا بکشد. چند بار این کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را بالا یا پایین بکشد، زیپ را برگردانید وسط. آیا به طور ثابت، هر بار که می گویید "بالا"، کودک زیپ را بالا می کشد و هر بار که می گویید"پایین"، کودک زیپ را پایین می کشد؟

4. 
حیطه برقراری ارتباط
زمانی که از کودکتان می پرسید "اسمت چیه؟" آیا او نام خود یا اسمی که با آن صدایش می کنید، را می گوید؟

5. 
حیطه برقراری ارتباط
بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکتان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن"، "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".

6. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله "من دارم میرم پارک"، "بابا داره میره سر کار"، یا "اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟"، یا "شما هم میاین؟" یا "توپ رو بده به من"، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میاین) را به طور کامل و صحیح بیان می کند؟

1. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).

2. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟

3. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

4. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود 15 سانتی متر به جلو بپرد؟

5. 
حیطه حرکات درشت
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

6. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره بالا می رود و سپس به پایین سر می خورد؟

1. 
حیطه حرکات ظریف
بعد از این که جلوی چشمان کودکتان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می کند؟

2. 
حیطه حرکات ظریف
کنار کودکتان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می کند؟

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان سعی می کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (شما می توانید به کودکتان نشان دهید که چطور از قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملاً مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید).

4. 
حیطه حرکات ظریف
هنگام نقاشی کشیدن، آیا کودکتان مداد، مداد شمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت شست و سایر انگشتانش می گیرد؟

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین (پازل) پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟ (اگر اسباب بازی جورچین (پازل) در دسترس ندارید، یک صفحه از یک مجله که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر کرده است، بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودک شما این تکه ها را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار می دهد؟).

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل بگذارد و از روی آن کپی کند، شکلی مشابه آن را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد).

1. 
حیطه حل مسئله
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟"، آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل "نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر" یا "بابا"، گزینه «بله» را انتخاب کنید).

2. 
حیطه حل مسئله
زمانی که می گویید: "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو هشت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.

3. 
حیطه حل مسئله
به کودکتان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می کند؟

4. 
حیطه حل مسئله
زمانی که می گویید "بگو پنج، هشت، سه"، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو شش، هفت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.

5. 
حیطه حل مسئله
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

6. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و "نقش بازی می کند؟" و وانمود می کند کسی یا چیز دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟"، آیا در پاسخ می گوید "من"، و یا اسم خودش را بیان می کند؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
دقیقا با استفاده از همین کلمات، از کودکتان بپرسید "تو دختری یا پسر؟" آیا کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکتان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می ماند؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

 

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

امتیازدهی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:

فهرست

آخرین مطالب