فرم 24 ماهگی

فرم 24 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گویید «پیشی را نشون بده» یا می پرسید «هاپو کو؟»، کودکتان با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ (اگر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد کافی است.)

2. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل "آب بده"، "نی نی بیا"، "بابا رفت"، "مامان بخور"، "بریم بازی"، "برو خونه"، یا "این چیه؟" را می گویید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ "بله" را علامت بزنید)

3. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف)«اسباب بازی رو روی میز بذار» ب)«در رو ببند » ج)«یه توپ برام بیار» د)«ماشینت رو پیدا کن» ه)«دستمو بگیر» و)«کتابت رو بردار».

4. 
حیطه برقراری ارتباط
اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و...) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟

5. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"، یا "پیشی رفت"؟ (ترکیب هایی از کلمات مثل "بای بای"، "خیلی خوب"، "تموم شد" و"این چیه؟" که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید).

6. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان حداقل دو مورد از کلماتی مثل "مال من"، "من"، "تو (شما)" را بطور صحیح بکار می برد؟

1. 
حیطه حرکات درشت
اگر یک دست کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).

2. 
حیطه حرکات درشت
وقتی به کودکتان نشان می دهید که چطور یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

3. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد.

4. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟

5. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

6. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، می تواند با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟

1. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولا غذا از آن نریزد؟

2. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

3. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟

4. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان کلید چراغ ها را روشن و خاموش می کند؟

5. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان خودش به تنهایی هفت لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

6. 
حیطه حرکات ظریف
آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند ؟

1. 
حیطه حل مسئله
کودکتان بعد از این که می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

2. 
حیطه حل مسئله
وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشانش ندهید.) (می توانید از یک بطری یا شیشه شیر کودک استفاده کنید.)

3. 
حیطه حل مسئله
آیا کودکتان وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می گیرد و وانمود می کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟

4. 
حیطه حل مسئله
کودکتان چیزها را سر جای خودشان قرار می دهد؟ برای مثال آیا می داند که اسباب بازی هایش باید در سبد یا قفسه ی اسباب بازی ها قرار گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟

5. 
حیطه حل مسئله
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد؟ (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه.)

6. 
حیطه حل مسئله
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

1. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟

2. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟

3. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟

4. 
حیطه شخصی اجتماعی
وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟

5. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

6. 
حیطه شخصی اجتماعی
آیا کودکتان برای نامیدن خود بیشتر اوقات از کلمه «من» به جای اسم خودش، استفاده میکند؟ برای مثال بیشتر می گوید «من این کار را کردم» تا اینکه بگوید «مریم این کار را کرد»

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

امتیازدهی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:

فهرست

آخرین مطالب