You are currently viewing فرم 22 ماهگی

فرم 22 ماهگی

فرم 22 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر به یک توپ (یا گربه، ماشین، کلاه و غیره) یا تصویر آنها اشاره کنید و از کودکتان بپرسید «این چیه؟»، آیا او حداقل نام یک تصویر را درست می گوید؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان بدون این که شما با ایما و اشاره کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی کنید، می تواند حداقل سه مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟ الف)«اسباب بازی رو روی میز بذار» ب)«در رو ببند» ج)«یه توپ برام بیار» د)«ماشینت رو پیدا کن» ه)«دستمو بگیر» و)«کتابت رو بردار»

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی از کودکتان می خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشم هایش، مو هایش، پا هایش، گوش هایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می کند؟ (او می تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می کند، گزینه ی «گاهی» را انتخاب کنید.)

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان علاوه بر «مامان» و «بابا» پانزده کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان حداقل دو مورد از کلماتی مثل "مال من"، " من"، "تو (شما)" را بطور صحیح بکار می برد؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"، یا "پیشی رفت؟" (ترکیب هایی از کلماتی مثل "بای بای"، "خیلی خوب"، "تموم شد" و"این چیه؟" که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب کنید).

1. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی به کودکتان نشان می دهید که چطور یک توپ بزرگ را شوت کند، آیا تلاش می کند که با حرکت دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ (اگر فرزندتان می تواند به خوبی توپ را شوت کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید. )

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر یک دست کودکتان را بگیرید، ایا از پله ها پایین می رود؟ علاوه بر گرفتن دست مادر او می تواند دستش را به دیوار یا نرده ها هم بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده یا دیوار را بگیرد.

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری که معمولا غذا از آن نریزد؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
کودکتان وقتی تلاش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را کوک کند، در چیزی مانند در شیشه مربا را برای باز و بسته کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان کلید چراغ ها را روشن و خاموش می کند؟

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند ؟

1. 
[حیطه حل مسئله]
بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

3. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟ برای مثال، آیا کودکتان یک فنجان را روی گوشش می گیرد و وانمود می کند که گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک اسباب بازی کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
کودکتان بعد از این که می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

5. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (نحوه انجام این کار را نشانش ندهید.) (می توانید از یک بطری یا شیشه شیر کودک استفاده کنید.)

6. 
[حیطه حل مسئله]
اگر یک بطری، قاشق یا مداد را وارونه به کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح بر می گرداند تا بتواند از آن به درستی استفاده کند؟

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف.دهانتان را باز کنید و ببندید. ب.پلک بزنید. ج.لاله گوش خود را بکشید. د.گونه خود را نوازش کنید.

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

حسن فراهانی

پژوهشگر در زمینه اختلالات تکاملی کودکان.

این پست دارای 2 دیدگاه است

  1. فردین ابراهیمی

    سلام از اینکه به راحتی در دسترس هستید و والدین را از طریق پرسشنامه به تفکر و برنامه ریزی برای فرزندان راهنمایی میکنید سپاس

    1. حسن فراهانی

      عرض ادب و احترام دارم پدر گرامی، خوشحالم که مفید واقع شده، وظیفه ما همین هستش، ممنون از توجه و همراهی شما 🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید