You are currently viewing فرم 16 ماهگی

فرم 16 ماهگی

فرم 16 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان به تصاویر کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنها می کشد، یا سعی می کند آنها را بردارد؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان علاوه بر «ماما» و «بابا» چهار کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی از کودکتان بخواهید، آیا به اتاق دیگری می رود که اسباب بازی یا شیئی آشنا را پیدا کند؟ (شما ممکن است بپرسید «توپت کجاست؟» یا بگویید «بلوزت را برام بیار» یا «برو پتویت را بیار»).

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که شما یک عبارت دو کلمه ای، مثل «آب بده» «نی نی بیا» ، «بابا رفت» ، «مامان بخور» ، «بریم بازی» ، «برو خونه»، یا «این چیه؟» را می گویید، آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟ (حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ «بله» را علامت بزنید).

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان علاوه بر «ماما» و «بابا» هشت کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پشتی بالا می رود؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از چیزهایی مانند صندلی بالا میرود تا به چیزی که می خواهد برسد (مثلا برای این که یک اسباب بازی را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما «کمک» کند)؟

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگری قرار می دهد؟ (می توانید از قرقره، جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 5/ 2 سانتی متر (یک بند انگشت) باشد نیز استفاده کنید).

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی کوچک را روی هم قرار می دهد؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در تلاش برای نقاشی کشیدن، با نوک مداد شمعی (یا خودکار مداد) روی کاغذ علامت می گذارد ؟

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان صفحات یک کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ (ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند).

1. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی با یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) روی کاغذ خط خطی کنید، آیا فرزندتان این کار را تقلید می کند و او هم خط خطی می کند؟ (اگر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را داخل یک بطری کوچک و شفاف (مانند یک بطری پلاستیکی یا شیشه شیر بچه) بی اندازد؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان چندین اسباب بازی کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک کاسه یا جعبه می اندازد؟ (شما می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

4. 
[حیطه حل مسئله]
بعد از اینکه نحوه ی کار را به کودکتان نشان دادید، آیا او تلاش می کند یک اسباب بازی کوچک را که کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله مشابه دیگر، به دست آورد؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری کوچک شفاف می افتد، آیا کودکتان بطری را سروته می کند تا آن را بیرون بیاورد؟ (می توانید نحوه انجام این کار را نشانش دهید.)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب، کلاه، کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش کمک می کند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با بغل کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به کمک نیاز دارد، مثلاً برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما می آید؟

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید