You are currently viewing فرم 10 ماهگی

فرم 10 ماهگی

فرم 10 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان صداهایی مانند (دا)، (گا)، (کا) و (با) از خودش در می آورد؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر صداهایی را که کودکتان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان دو صدای مشابه مانند (با. با)، (دا. دا) یا (گا. گا) از خودش در می آورد؟ (لازم نیست این صداها معنی خاصی داشته باشند.)

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر از کودکتان بخواهید تا یک بازی کودکانه (مانند دست دستی، بای بای، سرسری و دالی کردن) را انجام دهد، آیا حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به او نشان دهید، انجام می دهد؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا بدون اینکه شما از ایما و اشاره استفاده کنید، کودکتان می تواند یک دستور ساده مانند (بیا اینجا)، (اونو به من بده) یا (اونو سر جایش بگذار) را انجام دهد؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان سه کلمه مانند (ماما)، (بابا) و (دادا) را می گوید؟ (منظور از کلمه، صدا یا صداهایی است که کودک همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به کار می برد.)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر کودکتان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
در حالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعـادل (بدون اینکه بیافتد) خودش را پایین می آورد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته است، کنار آن راه می رود؟

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بردارد؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ (اگر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ (باید فضای خالی میان کف دست و اسباب بازی دیده شود.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟

1. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان می تواند دو اسباب بازی کوچک را بر دارد، به طوری که هر کدام در یک دستش باشند و برای حدود 1 دقیقه آن ها را نگه دارد ؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی که کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که روی میز قرار دارد، می کوبد ؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
در حالیکه کودکتان در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می کوبد (مانند دست دستی کردن)؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان به یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر کودک) است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
اگر کودکتان ببیند که شما یک اسباب بازی کوچک را زیر یک تکه کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟ (اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی کاملاً مخفی شده است.)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند، حتی اگر اسباب بازی را رها نکند؟ (اگر اسباب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست شما رها می کند؟

برای مشاهده دستور العمل 8 ماهگی کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید