پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :(١(بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )(٢(بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(٣(بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست¬ها و انگشتان است)(۴(بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)و (۵ (بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "خیر" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک شما جيغ می زند ؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که کودک با صدای خودش بازی ميکند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که خارج از دید کودک هستيد و او را صدا می کنيد، آیا به سمت شما برمی گردد؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببيند آن صدا از کجا آمد؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک صداهایی مانند "آ"،"گا" یا "با" را می تواند از خودش در آورد ؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقليد کنيد، می تواند آن صداها را بعد از شما تکرار کند؟

7. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالی که کودک به پشت خوابيده است ، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببيند،بالا می آورد؟

8. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک روی شکمش خوابيده است، آیا دستهایش را از آرنج صاف کرده و سينه اش را کاملا از کف زمين بالا می آورد؟

9. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک از حالت خوابيده به پشت ، روی شکم غلت زده و دست هایش را از زیر تنه اش بيرون می کشد؟

10. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک را روی زمين می نشانيد آیا از دست هایش به عنوان تکيه گاه استفاده می کند ؟(اگر پيش از این خودش بدون تکيه دادن به دست هایش، صاف می نشسته است، باید پاسخ بله را علامت بزنيد)

11. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگيرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

12. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به حالت چهار دست و پا در می آید؟

13. 
[حیطه حرکات ظریف]
هر گاه اسباب بازی را در مقابل کودک نگاه می دارید، آیا آن را می گيرد و به آن نگاه می کند ، به دو طرف حرکت می دهد، یا برای حدود یک دقيقه آن را در دهانش گذاشته و می جود ؟

14. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازی دراز می کند و یا آن را می گيرد ؟

15. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک دستش را به سمت چيزی به اندازه نخود یا لوبيا دراز می کند و به آن دست می زند(اگر پيش از این نيز چيزی به اندازه آن بر می داشته ، پاسخ "بله" را علامت بزنيد ).

16. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر ميدارد ،و آن را در کف دستش به نحوی که انگشتانش دور آن هستند، نگاه می دارد؟

17. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک سعی می کند تا چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش (مطابق شکل ) چنگ بزند هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟ (اگرپيش از این نيز خودش چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنيد).

18. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک بيشتر با یک دست شیء کوچک را بر می دارد؟

19. 
[حیطه حل مسئله]
-زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودک است ، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟

20. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به پشت خوابيده است، آیا برای پيدا کردن اسباب بازی ای که انداخته است سرش را می چرخاند؟(اگر پيش از این نيز خودش اسباب بازی را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنيد).

21. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به پشت خوابيده است، آبا برای برداشتن اسباب بازی که انداخته است در صورتی که بتواند آن را ببيند ، تلاش می کند ؟

22. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک در اغلب موارد اسباب بازی را بر می دارد و به دهانش می برد؟

23. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

24. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک با کوبيدن یک اسباب بازی بر روی زمين یا ميز، بازی می کند؟

25. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک شما روبروی یک آینه بزرگ قرار می گيرد، آبا به خودش لبخند می زند یا با خودش غان و غون می کند ؟

26. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
-آیا کودک در برخورد با افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟(واکنش در مقابل افراد غریبه ممکن است شامل خيره شدن، اخم کردن، کناره جویی یا گریه کردن باشد).

27. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
در حالی که کودک به پشت خوابيده است، آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

28. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک در مقابل آینه بزرگی قرار می گيرد، آیا دستش را برای کشيدن یا زدن روی آینه دراز می کند؟

29. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
در حالی که کودک به پشت خوابيده ، آیا پایش را به دهانش می برد؟

30. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس اوست تلاش می کند؟(او ممکن است برای گرفتن آن ، غلت بزند، روی شکم خود بچرخد یا چهار دست و پا برود)

دیدگاهتان را بنویسید