پردازش لمسی

1. 
[پردازش لمسی]
از کثیف شدن اجتناب می کند.

(به عنوان مثال، اجتناب از خمیر بازی، شن بازی ، نقاشی با انگشت)

2. 
[پردازش لمسی]
در طی نظافت و آراستن دچار تشویش و ناراحتی می شود.

(بعنوان مثال در طی کوتاه کردن مو، شستن صورت و گرفتن ناخن ها جنب و جوش کرده یا گریه می کند)

3. 
[پردازش لمسی]
زمانی که گرم است، لباس آستین بلند و زمانی که سرد است لباس آستین کوتاه را ترجیح می دهد.

4. 
[پردازش لمسی]
در دندانپزشکی یا بهنگام مسواک زدن چار تشویش و ناراحتی می شود.

(بعنوان مثال، گریه کرده و یا کوشش و تقلا می کند)

5. 
[پردازش لمسی]
نسبت به برخی پارچه ها حساس است.

(بعنوان مثال در مورد برخی لباس ها و یا ملحفه، رختخواب)

6. 
[پردازش لمسی]
با پوشیدن کفش و یا جوراب خشمگین می شود.

7. 
[پردازش لمسی]
از پا برهنه رفتن اجنتاب می کند. به ویژه بر روی ماسه یا شن

8. 
[پردازش لمسی]
نسبت به لمس کردن اعضای بدنش، با هیجان زیاد یا پرخاشگرانه عکس العمل نشان می دهد.

9. 
[پردازش لمسی]
از ترشح آب به بدنش اجنتاب می کند.

10. 
[پردازش لمسی]
به زحمت کنار یا تنگاتنگ دیگران می ایستد.

(بعنوان مثال در محیط های شلوغ)

11. 
[پردازش لمسی]
قسمت یا موضعی از بدنش را که لمس شده، مالش می دهد یا می خاراند.

12. 
[پردازش لمسی]
برای لمس برخی اسباب بازی ها، سطوح یا بافت های ویژه تمایل غیر عادی نشان می دهد.

(بعنوان مثال، بطور مداوم اشیا را لمس می کند)

13. 
[پردازش لمسی]
درد و حرارت را به میزان کمی متوجه می شود.

(بعنوان مثال با زمین خوردن درد را حس نمی کند و با اینکه با تماس دستش به شی داغ، حرارت را متوجه نمی شود)

14. 
[پردازش لمسی]
تا حد عصبانی کردن دیگران آن ها را لمس می کند.

(ور می رود)

15. 
[پردازش لمسی]
زمانی که شخصی بازو یا پشت او را لمس می کند، بنظر می رسد متوجه نشده و واکنش نشان نمی دهد.

16. 
[پردازش لمسی]
از پوشیدن کفش اجنتاب می کند، علاقه شدیدی به پا برهنه راه رفتن دارد.

17. 
[پردازش لمسی]
مکرر افراد و اشیا را لمس می کند.

18. 
[پردازش لمسی]
زمانی که صورت و دستانش کثیف است، بنظر می رسد که توجه نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید