تست پردازش دهانی

1. 
[پردازش دهانی]
به آسانی با گذاشتن مواد غذایی و ظروف غذا (قاشق و چنگال) در دهان، دچار تهوع می شود.

2. 
[پردازش دهانی]
از برخی مزه یا بو های ویژه ای که معمولا بخشی از مواد غذایی کودکان هستند، اجتناب می کند.

3. 
[پردازش دهانی]
فقط مزه های بخصوصی را دوست داشته و می خورد.

4. 
[پردازش دهانی]
خود را نسبت به درجه حرارت های ویژه یا ترکیبات ویژه غذا محدود می سازد.

(غذاها را با ترکیبات ویژه و درجه حرارت مخصوص می خورد)

5. 
[پردازش دهانی]
در غذا خوردن مشکل پسند (ایرادی) است.

6. 
[پردازش دهانی]
اشیاء غیر خوراکی را مرتبا بو می کند.

7. 
[پردازش دهانی]
تمایل شدیدی به برخی بو ها نشان می دهد.

8. 
[پردازش دهانی]
به برخی مزه ها تمایل شدیدی نشان می دهد.

9. 
[پردازش دهانی]
فقط به غذا های معینی علاقه دارد.

10. 
[پردازش دهانی]
به طعم ها و بوهای معینی علاقه دارد.

11. 
[پردازش دهانی]
مواد غیر خوراکی را می جود یا لیس می زند.

12. 
[پردازش دهانی]
اشیا را به دهان می برد.

(بعنوان مثال مداد، اسباب بازی ها و دست هایش)

دیدگاهتان را بنویسید