تست پردازش دهانی

1. 
پردازش دهانی
به آسانی با گذاشتن مواد غذایی و ظروف غذا (قاشق و چنگال) در دهان، دچار تهوع می شود.

2. 
پردازش دهانی
از برخی مزه یا بو های ویژه ای که معمولا بخشی از مواد غذایی کودکان هستند، اجتناب می کند.

3. 
پردازش دهانی
فقط مزه های بخصوصی را دوست داشته و می خورد.

4. 
پردازش دهانی
خود را نسبت به درجه حرارت های ویژه یا ترکیبات ویژه غذا محدود می سازد.

(غذاها را با ترکیبات ویژه و درجه حرارت مخصوص می خورد)

5. 
پردازش دهانی
در غذا خوردن مشکل پسند (ایرادی) است.

6. 
پردازش دهانی
اشیاء غیر خوراکی را مرتبا بو می کند.

7. 
پردازش دهانی
تمایل شدیدی به برخی بو ها نشان می دهد.

8. 
پردازش دهانی
به برخی مزه ها تمایل شدیدی نشان می دهد.

9. 
پردازش دهانی
فقط به غذا های معینی علاقه دارد.

10. 
پردازش دهانی
به طعم ها و بوهای معینی علاقه دارد.

11. 
پردازش دهانی
مواد غیر خوراکی را می جود یا لیس می زند.

12. 
پردازش دهانی
اشیا را به دهان می برد.

(بعنوان مثال مداد، اسباب بازی ها و دست هایش)

دیدگاهتان را بنویسید