تست پردازش سیستم وستیبولار

1. 
[پردازش وستیبولار]
اگر پاهایش روی زمین نباشد ،نگران و آشفته می شود.

2. 
[پردازش وستیبولار]
فعالیت هایی که در آن سرش وارونه می شود را دوست ندارد.

(بعنوان مثال از کله معلق زدن یا بازی های پر جنب و جوش بیزار است)

3. 
[پردازش وستیبولار]
از وسایل متحرک یا وسایل زمین بازی اجتناب می کند.

(بعنوان مثال تاپ بازی و چرخ و فلک)

4. 
[پردازش وستیبولار]
از ماشین سواری بیزار است.

5. 
[پردازش وستیبولار]
همواره سرش را صاف نگه می دارد ، حتی زمانیکه به جلو یا طرفین خم می شود.

(بعنوان مثال در طول فعالیت وضعیت بدنی سفتی به خود می گیرد)

6. 
[پردازش وستیبولار]
تمایل به جنب و جوش دارد و این تحرک زیاد، عملکرد های روزمره زندگی او را مختل می سازد.

(بعنوان مثال نمی تواند بی تحرک بنشیند، مدام وول می خورد)

7. 
[پردازش وستیبولار]
خواستار کلیه فعالیت های حرکتی است.

(بعنوان مثال چرخاندن توسط بزرگسالان، چرخ و فلک، وسایل زمین بازی و وسایل بازی متحرک)

8. 
[پردازش وستیبولار]
در طی روز مکرر دور خودش می چرخد.

(بعنوان مثال احساس سرگیجه را دوست دارد)

9. 
[پردازش وستیبولار]
نا خودآگاه تکان می خورد.

(مثلا زمانی که تلویزیون نگاه می کند)

10. 
[پردازش وستیبولار]
به هنگام نشستن رو ی فرش، پشت میز تحریر یا روی صندلی خودش را به جلو و عقب تکان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید