تست پردازش بینایی

1. 
[پردازش بینایی]
مکان های تاریک را انتخاب می کند.

2. 
[پردازش بینایی]
از نورهای درخشان و براق احساس ناراحتی کرده یا از آن ها اجتناب می کند.

(بعنوان مثال از نور خورشید که از پنجره به درون ماشین یا خانه می تابد، فرار می کند)

3. 
[پردازش بینایی]
از تاریکی لذت می برد.

4. 
[پردازش بینایی]
نمی تواند اشیاء مختلف را در محیط پیدا کند و گیج می شود.

(مانند پیدا کردن جعبه کبریت در یک کشوی شلوغ و بهم ریخته)

5. 
[پردازش بینایی]
به سختی قطعات پازل را جور می کند.

(در مقایسه با کودکان همسن خودش)

6. 
[پردازش بینایی]
نورهای درخشانی که سایرین را آزار نمی دهد، او را اذیت می کند.

7. 
[پردازش بینایی]
برای حفاظت چشم هایش از نور، چشم هایش را می پوشاند یا چشم هایش را در هم می کشد.

(حتی نور های کمی مانند نور لامپ)

8. 
[پردازش بینایی]
به اشیا یا افراد با دقت زیاد نگاه می کند.

(به عنوان مثال، خیره خیره نگاه می کند یا به افراد زل می زند)

9. 
[پردازش بینایی]
برای پیدا کردن اشیا در یک محیط شلوغ ، زمان و تلاش زیادی صرف می کند.

(به عنوان مثال پیدا کردن کفش در یک اتاق بهم ریخته، یا اسباب بازی دلخواهش در یک کشوی شلوغ)

دیدگاهتان را بنویسید