نشانه های کم توجهی

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
به جزییات مطلب توجه نمی کند و یا به خاطر بی دقتی اشتباه می کند.

2. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است.

3. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
وقتی با او حرف می زنید به نظر می رسد که گوشش با شما نیست.

4. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را نیمه تمام رها می کند.

5. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
نظم دادن به کارهای درسی و فعالیت های دیگر برایش مشکل است.

6. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
از انجام دادن کارهایی که نیاز به فکر کردن زیادی دارند (مانند انجام تکالیف کلاسی یا درسی در خانه) خودداری می کند.

7. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
چیزهایی را که برای انجام کارهایش لازم دارد، گم می کند.

8. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
چیزهای دیگر به آسانی حواس و دقت او را به هم می زنند.

9. 
[گروه الف: نشانه های کم توجهی]
در کارهای روزمره خود فراموشکار است.

دیدگاهتان را بنویسید