نشانه های کم توجهی

1. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
به جزییات مطلب توجه نمی کند و یا به خاطر بی دقتی اشتباه می کند.

2. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است.

3. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
وقتی با او حرف می زنید به نظر می رسد که گوشش با شما نیست.

4. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را نیمه تمام رها می کند.

5. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
نظم دادن به کارهای درسی و فعالیت های دیگر برایش مشکل است.

6. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
از انجام دادن کارهایی که نیاز به فکر کردن زیادی دارند (مانند انجام تکالیف کلاسی یا درسی در خانه) خودداری می کند.

7. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
چیزهایی را که برای انجام کارهایش لازم دارد، گم می کند.

8. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
چیزهای دیگر به آسانی حواس و دقت او را به هم می زنند.

9. 
گروه الف: نشانه های کم توجهی
در کارهای روزمره خود فراموشکار است.

دیدگاهتان را بنویسید