تست ارزیابی کودکان 60 ماهه(ASQ)(حیطه برقراری ارتباط)

تست ASQ-3

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکتان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن"(کف بزن)، "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
کودکتان جملات چهار یا پنج کلمه ای را بکار می برد؟ برای مثال، آیا می گوید: "من ماشین قرمزه رو میخوام"؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی کودکتان درباره ی چیزی صحبت می کند که قبلا اتفاق افتاده است، آیا از افعال زمان گذشته (ماضی) استفاده می کند، مانند: "خورد"، "رفت" یا "پرید"؟ از فرزندتان سوالاتی بپرسید مانند "چطوری رفتیم مغازه؟" (مثلا می گوید: راه رفتیم). "تو خونه دوستت چه کار کردی؟" (مثلا می گوید: بازی کردیم).

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان کلمات مقایسه ای، مثل سنگین تر، قوی تر، یا کوتاه تر را بکار می برد؟ از کودک خود سوالاتی از این دست بپرسید: "ماشین بزرگه ولی اتوبوس ........." (بزرگ تره)؛ "گربه سنگینه، ولی آدم ......" (سنگین تره)؛ "جوجه کوچیکه، ولی مورچه ......." (کوچک تره).

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان به پرسش های زیر پاسخ می دهد؟ (اگر کودکتان تنها به یک سوال جواب می دهد گزینه "گاهی" را انتخاب کنید). "وقتی گرسنه ای چکار می کنی؟" (جواب های قابل قبول شامل این موارد است: "میگم غذا میخوام"، "غذا میخورم"، "نون، بیسکویت، و.... میخورم"). "وقتی خسته هستی چیکار میکنی؟" (جواب های قابل قبول عبارتند از "میرم بغل مامانم"، "چرت میزنم"، "استراحت میکنم"، "میخوابم"، "به رختخواب میرم"، "دراز میکشم"، "میشینم").

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان جملاتی که در پایین می بینید را پس از شما، و بدون هیچگونه اشتباهی، تکرار می کند؟ (جملات را یکی یکی بخوانید. هر جمله را می توانید یک بار دیگر نیز تکرار کنید. اگر کودکتان هر دو جمله را بدون اشتباه تکرار کند پاسخ "بله" را علامت بزنید و اگر فقط یک جمله را بدون اشتباه تکرار کند، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید). *مریم کفش هایش را قایم می کند تا مینا پیدا کند *علی کتاب آبی را زیر تختش می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید