تست ارزیابی کودکان 48 ماهه(ASQ)(حیطه برقراری ارتباط)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

1. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان حداقل سه چیز از یک مجموعه آشنا و متداول را نام می برد؟ برای مثال اگر به فرزندتان بگویید «اسم چند چیز را بگو که می توانیم آنها را بخوریم » آیا فرزندتان چیزهایی مانند "نون،تخم مرغ، میوه و شیر" را نام می برد؟ یا ا گر بگویید "اسم چند حیوان را به من بگو"، آیا فرزندتان با کلماتی مثل "گاو، سگ و اسب" پاسخ می دهد؟

2. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان به پرسش های زیر پاسخ می دهد؟ (اگر کودکتان تنها به یک سوال جواب می دهد گزینه "گاهی" را انتخاب کنید). "وقتی گرسنه ای چکار می کنی؟" (جواب های قابل قبول شامل این موارد است: "میگم غذا میخوام"، "غذا میخورم"، "نون، بیسکویت، و.... میخورم"). "وقتی خسته هستی چیکار میکنی؟" (جواب های قابل قبول عبارتند از "میرم بغل مامانم"، "چرت میزنم"، "استراحت میکنم"، "میخوابم"، "به رختخواب میرم"، "دراز میکشم"، "میشینم").

3. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان درباره یک شیء آشنا، حداقل دو چیز را بیان می کند؟ برای مثال اگر به او بگویید "به من بگو توپت چه جوریه؟" آیا کودکتان چیزی مثل "گرده، بزرگه، شوتش میکنم، پرتش میکنم" را می گوید؟

4. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان مواردی مثل "ها" (نشانه جمع)، "م، یم" (نشانه گذشته)، "می" (نشانه استمرار) را درکلمات بکار می برد؟ برای مثال، آیا کودک شما چیزهایی مثل، "من گربه ها را میبینم"، "من دارم بازی میکنم"، یا "توپ را شوت کردم" می گوید؟

5. 
حیطه برقراری ارتباط
بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکتان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن"(کف بزن)، "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".

6. 
حیطه برقراری ارتباط
آیا کودکتان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله "من دارم میرم پارک" ، "بابا داره میره سر کار"، یا "اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟"، یا "شما هم میاین؟" یا "توپ رو بده به من"، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میاین) را به طور کامل و صحیح بیان می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید