تست ارزیابی کودکان 42 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟"، آیا در پاسخ می گوید "من"، و یا اسم خودش را بیان می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
دقیقا با استفاده از همین کلمات، از کودکتان بپرسید "تو دختری یا پسر؟" آیا کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکتان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می ماند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید