تست ارزیابی کودکان 42 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟"، آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل "نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر" یا "بابا"، گزینه «بله» را انتخاب کنید).

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که می گویید: "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو هشت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.

3. 
[حیطه حل مسئله]
به کودکتان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که می گویید "بگو پنج، هشت، سه"، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو شش، هفت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ «بله» را برای این سوال علامت بزنید.

5. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و "نقش بازی می کند؟" و وانمود می کند کسی یا چیز دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

دیدگاهتان را بنویسید