تست ارزیابی کودکان 36 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کند و تنها کمی از غذا را می ریزد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخدار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در اینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟" آیا در پاسخ می گوید "من"، و یا اسم خودش را تکرار می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
دقیقا با استفاده از همین کلمات، از کودکتان بپرسید "تو دختری یا پسری؟" آیا کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکتان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می ماند؟

دیدگاهتان را بنویسید