تست ارزیابی کودکان 33 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، می تواند با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
کــودکتان با گذاشتــن یک پا روی هر پـله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله دیگر)، از پله ها بالا می رود؟ ممـکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

دیدگاهتان را بنویسید