تست ارزیابی کودکان 30 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
1 .آیا کودکتان نسبتا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده فروشگاه یا پارک و یا دیوار را بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلا در منزل مشاهده کنید).

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت می کند؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
کــودکتان با گذاشتــن یک پا روی هر پـله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله دیگر)، از پله ها بالا می رود؟ ممـکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟

دیدگاهتان را بنویسید