تست ارزیابی کودکان 27 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
اگر هر کدام از حرکات ذکر شده را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف."دهانتان را باز کنید و ببندید" ب."پلک بزنید" ج."لاله گوش خود را بکشید" د."گونه خود را نوازش کنید".

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان برای نامیدن خود بیشتر اوقات از کلمه «من» به جای اسم خودش، استفاده میکند؟ برای مثال بیشتر می گوید «من این کار را کردم» تا اینکه بگوید «مریم این کار را کرد»

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

دیدگاهتان را بنویسید