تست ارزیابی کودکان 27 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این کار نرده در یک فروشگاه یا پارک یا دیوار را بگیرد. (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثال یا در منزل مشاهده کنید).

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیافتد دویدنش را متوقف سازد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، می تواند با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت کند؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود 15 سانتی متر به جلو بپرد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کــودکتان با گذاشتــن یک پا روی هر پـله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعــدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممـکن است که کودک دستش را به نرده یا دیـــوار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید