تست ارزیابی کودکان 20 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی اگر مقداری از غذا را بریزد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با کشیدن دست یا لباستان تلاش می کند که توجه شما را جلب کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟

دیدگاهتان را بنویسید