تست ارزیابی کودکان 20 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
بدون اینکه نحوه انجام این کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) بدهید، خط خطی می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
کودکتان بعد از این که می بیند شما با مداد شمعی (یا مداد یا خودکار) خطی از بالا به پایین کاغذ رسم می کنید، آیا با کشیدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، کار شما را تقلید می کند؟ (اگر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

3. 
[حیطه حل مسئله]
اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف.دهانتان را باز کنید و ببندید ب.پلک بزنید ج.لاله گوش خود را بکشید د.گونه خود را نوازش کنید.

4. 
[حیطه حل مسئله]
اگر یک بطری، قاشق یا مداد را وارونه به کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح بر می گرداند تا بتواند از آن به درستی استفاده کند؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

6. 
[حیطه حل مسئله]
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد؟ (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای «کمک کردن» به شما در آشپزخانه.)

دیدگاهتان را بنویسید