تست ارزیابی رشد کودکان 8 ماه (ASQ)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :(١(بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )(٢(بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(٣(بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست¬ها و انگشتان است)(۴(بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)و (۵ (بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "خیر" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که خارج از دید کودک هستيد و او را صدا می کنيد، آیا به سمت صدای شما بر می گردد؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببيند آن صدا از کجا آمد ؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقليد کنيد، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک صداهایی مانند "آ"، "گا" یا "با" را از خودش در می آورد؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که به کودک با لحنی قاطع می گویيد"نه" یا"نکن" آیا کاری را که در حال انجام آن است برای لحظه کوتاهی هم که شده قطع می کند؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک دو صدای مشابه مانند"بابا"،"قاقا"یا "دادا" را از خودش در می آورد؟(ممکن است این صداها را برای ناميدن یک شیء یا شخص خاص بکار نبرد ).

7. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک را روی زمين می نشانيد آیا از دست هایش بعنوان تکيه گاه استفاده می کند؟(اگر پيش از این خودش بدون تکيه دادن به دست هایش ، صاف می نشسته است، پاسخ بله را علامت بزنيد.)

8. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک از حالت خوابيده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همين حالت دست هایش را از تنه اش بيرون می کشد؟

9. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟

10. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگيرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

11. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکيه گاه چند دقيقه صاف می نشيند؟

12. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهيد، آیا بدون تکيه دادن سينه اش به آن وسيله ، با نگه داشتن دستش، خودش را در وضعيت ایستاده نگه می دارد؟

13. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک دستش را به سمت چيزی به اندازه نخود یا لوبيا دراز می کند و به آن دست می زند؟ (اگر پيش از این نيز چيزی به اندازه آن بر می داشته ، پاسخ "بله" را علامت بزنيد )

14. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر ميدارد، و آن را در کف دستش به نحوی که انگشتانش دور آن هستند، نگاه می دارد؟

15. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک سعی می کند تا چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش چنگ بزند هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟(اگرپيش از این نيز خودش چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنيد ).

16. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا اسباب بازی های کوچک را یک دستی برمی دارد؟

17. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش چنگ می زند ؟(اگرپيش از این نيز خودش چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنيد ).

18. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک اسباب بازی کوچکی را با نوک انگشت شست خود و سایر انگشتانش برمی دارد؟(باید دست کودک و اسباب بازی فاصله باشد)

19. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک اسباب بازی را برمی دارد و به دهانش می برد؟

20. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به پشت خوابيده است، آیا برای پيدا کردن اسباب بازی ای که انداخته است و در صورتی که بتواند آن را ببيند،تلاش می کند؟

21. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک با کوبيدن یک اسباب بازی بر روی زمين یا ميز، بازی می کند؟

22. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

23. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک دو اسباب بازی کوچک، با هر دستش یکی را برداشته، و آنها را حدود یک دقيقه نگاه می دارد؟

24. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودک یک اسباب بازی را در دستش نگاه می دارد ،آیا آن را به اسباب بازی دیگری که مقابلش قرار دارد می کوبد ؟

25. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
در حالی که کودک به پشت خوابيده است، آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

26. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک در مقابل یک آینه بزرگ قرار می گيرد. آیا دستش را برای کشيدن یا زدن روی آینه دراز می کند؟

27. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس اوست تلاش می کند؟ (ممکن است برای گرفتن آن ،غلت بزند،روی شکم خود بچرخد یا چهار دست وپا برود).

28. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
در حالی که کودک به پشت خوابيده ، آیا پایش را به دهانش می برد؟

29. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب ميوه یا هر مایع دیگری را می نوشد ؟

30. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک خودش می توان یک تکه نان یا بيسکویت را بخورد ؟

دیدگاهتان را بنویسید