تست ارزیابی رشد کودکان 8 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دستهایش تکیه می کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا درمی آید؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر کودکتان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید