تست ارزیابی رشد کودکان 6 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالی که کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببیند، بالا می آورد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودکتان روی شکم خوابیده است، آیا بازو هایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کاملاً از زمین یا تخت بالا می کشد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دست هایش تکیه می کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

5. 
[حیطه حرکات درشت]
ا گر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا در می آید؟

دیدگاهتان را بنویسید