تست ارزیابی رشد کودکان 6 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می زند یا برای خودش صداهایی در می آورد؟ (آ و ر آ )

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک در برابر افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟ (واکنش به غریبه ها می تواند شامل خیره شدن، اخم کردن، عقب کشیدن یا گریه کردن باشد.)

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود).

دیدگاهتان را بنویسید