تست ارزیابی رشد کودکان 4 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
حیطه حرکات درشت
درحالی که کودک به پشت خوابیده است (طاقباز) آیا سرش رابه طرفین حرکت می دهد؟

2. 
حیطه حرکات درشت
درحالی که کودک به شکم خوابیده و سرش را بالا نگه داشته است آیا می تواند خودش را پایین بیاورد بدون آنکه سرش بی اختیار بیفتد؟

3. 
حیطه حرکات درشت
زمانی که کودک به شکم خوابیده سرش را حداقل به مدت 15 ثانیه بالا نگه می دارد طوریکه فاصله با کف زمین 3 تا 4 انگشت بسته باشد؟

4. 
حیطه حرکات درشت
زمانی که روی شکمش خوابیده است آیا سرش را بالا نگه می دارد و به اطراف نگاه می کند؟ (حین انجام این کار می تواند به دست هایش تکیه کند).

5. 
حیطه حرکات درشت
زمانیکه کودک را در وضعیت نشسته قرار می دهید آیا سرش را صاف نگه می دارد؟

6. 
حیطه حرکات درشت
در حالیکه کودک به پشت خوابیده آیا انگشتانش را روی سینه بهم می رساند؟

دیدگاهتان را بنویسید