تست ارزیابی رشد کودکان 4 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالی که کودک به پشت خوابیده است (طاقباز) آیا سرش رابه طرفین حرکت می دهد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالی که کودک به شکم خوابیده و سرش را بالا نگه داشته است آیا می تواند خودش را پایین بیاورد بدون آنکه سرش بی اختیار بیفتد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک به شکم خوابیده سرش را حداقل به مدت 15 ثانیه بالا نگه می دارد طوریکه فاصله با کف زمین 3 تا 4 انگشت بسته باشد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که روی شکمش خوابیده است آیا سرش را بالا نگه می دارد و به اطراف نگاه می کند؟ (حین انجام این کار می تواند به دست هایش تکیه کند).

5. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانیکه کودک را در وضعیت نشسته قرار می دهید آیا سرش را صاف نگه می دارد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
در حالیکه کودک به پشت خوابیده آیا انگشتانش را روی سینه بهم می رساند؟

دیدگاهتان را بنویسید