تست ارزیابی رشد کودکان 4 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک انگشتان دست هایش را به طور کامل و یا تا حدی باز می کند؟ (در مقایسه با حالت مشت شده انگشتان در دوران نوزادی)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک می گذارید، آیا آن را برای مدت کوتاهی تکان می دهد؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک لباسش را می گيرد و یا به آن چنگ می زند؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک می گذارید، آیا در حالی که حدود یک دقيقه نگاه داشته ، به آن نگاه می کند ، آن را تکان می دهد یا می جود ؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
در حاليکه کودک را در وضعيت نشسته نگاه داشته،یا بر روی شکمش قرار داده اید،آیا زمين جلوی خود را با انگشتان چنگ می زند؟

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
زمانی که کودک را در وضعيت نشسته نگاه داشته اید،آیا برای گرفتن اسباب بازی نزدیک خودش، دستش را به طرف آن دراز می کند، هر چند که ممکن است دستش به آن نرسد ؟

دیدگاهتان را بنویسید