تست ارزیابی رشد کودکان 4 ماه (موارد کلی)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :(١(بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )(٢(بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(٣(بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست¬ها و انگشتان است)(۴(بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)و (۵ (بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "خیر" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[موارد کلی]
به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضيح دهيد .

2. 
[موارد کلی]
آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند؟اگر نه توضيح دهيد .

3. 
[موارد کلی]
زمانی که به کودکتان کمک می کنيد تا در حالت ایستاده قرار گيرد ، آیا در اکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد ؟اگر نه توضيح دهيد .

4. 
[موارد کلی]
آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکلات شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد .

5. 
[موارد کلی]
آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بينایی مشکلی دارد؟ اگر بله توضيح دهيد .

6. 
[موارد کلی]
آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله توضيح دهيد .

دیدگاهتان را بنویسید