تست ارزیابی رشد کودکان 2 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا بازوها و پاهایش را تکان می دهد و پیچ و تاب و وول می خورد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی شکم خوابیده، آیا سرش را به یک طرف می چرخاند؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی شکم خود خوابیده، آیا سرش را بیش از چند ثانیه بالا نگه می دارد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده، آیا با پاهایش لگد پرانی می کند؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده، آیا سرش را از یک طرف به طرف دیگر حرکت میدهد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی شکمش خوابیده، آیا بعد از این که سرش را بالا میگیرد، به جای این که سرش سقوط کند یا نا گهان پایین بیفتد، می تواند سر را دوباره به آرامی روی زمین بگذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید