تست ارزیابی رشد کودکان 12 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
حیطه حرکات درشت
در حالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟

2. 
حیطه حرکات درشت
در حالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیفتد) خودش را پایین می آورد؟

3. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته است، کنار آن راه می رود؟

4. 
حیطه حرکات درشت
اگر هر دو دست کودکتان را صرفاً برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، چندین قدم بر می دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ (بله) را علامت بزنید).

5. 
حیطه حرکات درشت
اگر یک دست کودکتان را صرفا برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا چندین قدم به جلو بر می دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ «بله» را علامت بزنید).

6. 
حیطه حرکات درشت
آیا کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟

دیدگاهتان را بنویسید