تست ارزیابی رشد کودکان 12 ماه (ASQ) (حیطه حرکات ظریف)

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان بعد از یک یا دو بار تلاش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد؟ (این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.)

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگرش، بر می دارد؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک توپ کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد، گزینه «هنوز نه» را انتخاب کنید.)

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان در ورق زدن صفحات یک کتاب کمک می کند؟ (می توانید یک ورق را بالا بگیرید که او بتواند آن را بگیرد.)

دیدگاهتان را بنویسید