تست ارزیابی رشد کودکان 10 ماه (ASQ)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :(١(بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )(٢(بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(٣(بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست¬ها و انگشتان است)(۴(بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)و (۵ (بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "خیر" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک صداھایی مانند "آ"، "با" یا "گا" از خودش در می آورد؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر صداھایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید، آیا آن صداھا را بعد از شما تکرار می کند؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک دو صدای مشابه مانند "دادا"یا "قاقا" و "بابا" را از خود در می آورد؟ (ممکن است این صداھا را برای نامیدن یک شیء یا شخص خاص بکار نبرد).

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
اگر از کودک بخواھید تا یک بازی کودکانه (مانند دس دسی کردن، بای بای کردن و دالی کردن) رانجام دھد، آیا حداقل یکی از بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دھید ، انجام می دھد ؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا بدون اینکه از اشاره استفاده کنید، می تواند یک دستور ساده مانند بیا اینجا ، اونو به من بده و یا اونو سر جایش بگذار را انجام دھد؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودک علاوه بر "ماما" و "بابا" ، یک کلمه دیگر را می گوید؟ (یک کلمه عبارت است از صداھایی که کودک ھمواره بطور ثابت برای اطلاق به چیز یا شخصی به کار می برد، به عنوان مثال "دادا" برای داداش).

7. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر ھر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاھایش تحمل می کند؟

8. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون کمک دست ھایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند؟

9. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودک را نزدیک وسایلی مانند چھار پایه، صندلی، نرده تختش یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دھید، آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

10. 
[حیطه حرکات درشت]
در حالیکه کودک دستش را به وسیله ای مانند چھار پایه،صندلی نرده تختش یا پشتی گرفته ایت،آیا می تواند خم شود، چیزی را از زمین بردارد و دوباره بایستد؟

11. 
[حیطه حرکات درشت]
در حالی که کودک دست خود را به وسیله ای مانند چھارپایه، نرده تختش، یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعادل خود را پایین (بدون اینکه بیافتد) می آورد؟

12. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چھارپایه صندلی نرده تختش، یا پشتی گرفته است در امتداد آنھا راه می افتد ؟

13. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا اسباب بازی ھای کوچک را یک دستی بر می دارد؟

14. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک سعی می کند تا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود ھمراه سایر انگشتانش چنگ بزند ھر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟ (اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ بله را علامت بزنید).

15. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک اسباب بازی کوچکی را با نوک انگشت شست خود و سایر انگشتانش برمی دارد؟ (باید بین دست کودک و اسباب بازی فاصله باشد.)

16. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک بعد از کمی تلاش، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت شست خود برمی دارد؟ (به عنوان مثال نخی که به یک اسباب بازی وصل است ).

17. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگر برمی دارد؟ ممکن است که دست خود را موقع انجام این کار به سطحی که شیء روی آن است ، تکیه دھد).

18. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بدون آنکه بیندازد روی زمین می گذارد و سپس دستش را از روی آن برمی دارد؟

19. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دھد؟

20. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک دو اسباب بازی کوچک، با ھر دستش یکی را برداشته، و آنھا را حدود یک دقیقه نگاه می دارد؟

21. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودک یک اسباب بازی را در دستش نگاه می دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری که مقابلش قرار دارد می کوبد ؟

22. 
[حیطه حل مسئله]
در حالیکه در ھر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد، آیا آن دو اسباب بازی را به ھمدیگر می زند؟

23. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیایی که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر) است، دھان می زند یا سعی می کند آن را بیرون بیاورد؟

24. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودک با کوبیدن یک اسباب بازی بر روی زمین یا میز، بازی می کند ؟

25. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
در حالی که کودک به پشت خوابیده است، آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

26. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا ھر مایع دیگری را می نوشد ؟

27. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک خودش می توان یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد ؟

28. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواھید اسباب بازی اش را به شما بدھد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند؟ ھر چند ممکن است آن را به شما ندھد. (اگر ھم اسباب بازی اش را می دھد پاسخ بله را علامت بزنید)

29. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که لباس ھایش را تنش می کنید، تا دستش در حلقه آستین قرار می گیرد آیا آن را به داخل آستین می برد ؟

30. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواھید تا اسباب بازی اش را به شما بدھد، آیا آن را در دست شما می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید