تست ارزیابی رشد کودکان 10 ماه (ASQ) (حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
وقتی کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان تکیه گاه کمک بگیرد، صاف بنشیند؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر کودکتان را کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه سینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
در حالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد و دوباره به حالت ایستاده در آید؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالیکه کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته و ایستاده است، آیا با حفظ تعـادل (بدون اینکه بیافتد) خودش را پایین می آورد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی گرفته است، کنار آن راه می رود؟

دیدگاهتان را بنویسید