نشانه های پرتحرکی

1. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
دست ها و پاهایش را مرتب تکان می دهد یا روی صندلی وول می خورد.

2. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
اگر از کودک بخواهید مدتی روی صندلی به حالت نشسته بماند، نمی تواند.

3. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
حتی وقتی از او خواسته شود این ور و آن ور و از در و دیوار بالا نرود، گوشش بدهکار نیست.

4. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
بدون سر و صدا بازی کردن برایش مشکل است.

5. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
دائم در حال حرکت است مثل اینکه موتوری در درونش قرار دارد و او را هل می دهد.

6. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
بیش از اندازه صحبت می کند.

7. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
وقتی از او پرسشی می کنند، پیش از آنکه همه پرسش را بشنود جواب می دهد.

8. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
در فعالیت های دست جمعی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند.

9. 
[گروه ب: نشانه های پرتحرکی]
حرف های دیگران را قطع می کند یا در وسط فعالیت های بچه ها ناگهان خود را داخل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید