You are currently viewing فرم 6 ماهگی

فرم 6 ماهگی

فرم 6 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان جیغ های تیزی می کشد؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که کودکتان برای خودش صدا در می آورد، آیا از حلق خود صداهایی مثل خرخر و غرغر (قققق، خخخخ!!) درمی آورد؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که خارج از دیدرس کودکتان هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می کند؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودکتان برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمده است؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان صداهایی مانند (دا)، (گا)، (کا) و (با) از خودش در می آورد؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
ا گر صداهایی را که کودکتان از خودش در می آورد تقلید کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟

1. 
[حیطه حرکات درشت]
درحالی که کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببیند، بالا می آورد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودکتان روی شکم خوابیده است، آیا بازو هایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کاملاً از زمین یا تخت بالا می کشد؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
زمانی که کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دست هایش تکیه می کند؟ (اگر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ «بله» را علامت بزنید.)

5. 
[حیطه حرکات درشت]
ا گر هر دو دست کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا در می آید؟

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی را که به سوی او دراز کرده اید می گیرد، و آن را به مدت یک دقیقه نگاه می کند، تکان می دهد یا می جود؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان همزمان هر دو دستش را به سمت یک اسباب بازی دراز می کند یا آن را می گیرد؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش لمس می کند؟ (اگر می تواند چیز کوچکی به انداز ه یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک اسباب بازی کوچک را برمی دارد، آن را کف دستش نگه می دارد و انگشتانش را دور آن جمع می کند؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان تلاش می کند که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شست و همه انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی اگر موفق به این کار نشود؟ (اگر می تواند آن را بردارد هم به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک اسباب بازی کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودکتان است، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده،آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که از دستش افتاده، سرش را می چرخاند؟ (اگر اسباب بازی را بر می دارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

3. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا درصورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش میدهد؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می زند یا برای خودش صداهایی در می آورد؟ (آ و ر آ )

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک در برابر افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟ (واکنش به غریبه ها می تواند شامل خیره شدن، اخم کردن، عقب کشیدن یا گریه کردن باشد.)

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان تلاش می کند تا یک اسباب بازی که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ (او ممکن است برای گرفتن آن غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود).

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید