You are currently viewing فرم 54 ماهگی

فرم 54 ماهگی

فرم 54 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان درباره یک شیء آشنا، حداقل دو چیز را بیان می کند؟ برای مثال اگر به او بگویید "به من بگو توپت چه جوریه؟" آیا کودکتان چیزی مثل "گرده، بزرگه، شوتش میکنم، پرتش میکنم" را می گوید؟

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان برای ساختن جملات کامل، از تمام کلمات لازم در یک جمله استفاده می کند؟ به عنوان مثال در بیان جمله "من دارم میرم پارک" ، "بابا داره میره سر کار"، یا "اونجا تاب داره که باهاش بازی کنم؟"، یا "شما هم میاین؟" یا "توپ رو بده به من"، آیا همه کلمات (مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، شما، هم، توپ رو، میاین) را به طور کامل و صحیح بیان می کند؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان مواردی مثل "ها" (نشانه جمع)، "م، یم" (نشانه گذشته)، "می" (نشانه استمرار) را درکلمات بکار می برد؟ برای مثال، آیا کودک شما چیزهایی مثل، "من گربه ها را میبینم"، "من دارم بازی میکنم"، یا "توپ را شوت کردم" می گوید؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
بدون اینکه از اشاره استفاده کنید یا آنچه را که گفته اید، تکرار کنید، آیا کودکتان از سه دستوری که ربطی به یکدیگر ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن که فرزندتان شروع به اجرای دستورات کند، هر سه دستور را بیان کنید. برای مثال، می توانید سه دستور زیر را به کودک ارائه دهید: "دست بزن"(کف بزن)، "به طرف در برو" و "بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز کن" و "بلند شو".

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
کودکتان جملات چهار یا پنج کلمه ای را بکار می برد؟ برای مثال، آیا می گوید: "من ماشین قرمزه رو میخوام"؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی کودکتان درباره ی چیزی صحبت می کند که قبلا اتفاق افتاده است، آیا از افعال زمان گذشته (ماضی) استفاده می کند، مانند: "خورد"، "رفت" یا "پرید"؟ از فرزندتان سوالاتی بپرسید مانند "چطوری رفتیم مغازه؟" (مثلا می گوید: راه رفتیم). "تو خونه دوستت چه کار کردی؟" (مثلا می گوید: بازی کردیم).

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد یا بیافتد، با پای راست یا پای چپ خود به حالت لی لی بالا و پایین بپرد؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید).

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر برای کودکتان توپ بزرگی پرتاب کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ (باید حدود یک و نیم متر دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این کار را تکرار کرده و به او فرصت دهید).

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این که تعادلش را از دست بدهد و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ (می توانید پیش از پاسخ دادن، به کودکتان دو یا سه بار فرصت دهید).

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند مسافتی حدود 4/5 متر (تقریبا به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ) را روی پنجه پا هایش (نوک پا) راه برود؟ (می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان با نگاه کردن به تصاویر بالا، بدون اینکه کاغذ خود را بر روی شکل ها بگذارد و از روی آن ها کپی کند، شکلی مشابه آن ها را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق کاغذ بزرگ می کشد؟ (آنچه کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باشد، ولی اندازه آن می تواند متفاوت باشد).

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ (برای انجام این کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز کند).

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان هنگام رنگ کردن تصویری در یک کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ کردن یک دایره به اندازه ته استکان که شما برایش کشیده اید، ا کثرا داخل خطوط رنگ می زند (از خط بیرون نمی زند)؟ (برای این منظور کودکتان نباید در ا کثر بخش های نقاشی، بیش از حدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند).

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید که با مداد، خطی روی (نواری مشابه) نوار بالا بکشد. آیا فرزندتان بدون اینکه بیش از دو بار از روی نوار خارج شود، روی نوار شما ، خطی می کشد؟ (اگر فرزندتان سه بار از روی خط خارج شد، پاسخ "گاهی" را انتخاب کنید).

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
از کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق کاغذ سفید بکشد. می توانید به کودک بگویید: "عکس یک دختر یا پسر رابکش". اگر او آدمی را با سر، تنه، دست ها و پا هایش کشید، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر او آدمی را فقط با سه عضو از اعضای بدن (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید. اگر کودکتان آدمی را فقط با دو عضو از اعضای بدن یا کمتر (سر، تنه، دست ها، یا پا ها) کشید، پاسخ "هنوز نه" را علامت بزنید.

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص کودکان را به دست کودکتان می دهید، کودکتان با باز و بسته کردن قیچی، یک کاغذ را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد؟ (برای حفظ ایمنی، زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملا مراقب باشید و او را بپایید).

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که اشیائی را به کودکتان نشان دهید و بپرسید"این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ "بله" را علامت بزنید).

2. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و "نقش بازی می کند؟" و وانمود می کند کسی یا چیز دیگری است؟ برای مثال، کودک ممکن است لباس های مختلفی بپوشد و وانمود کند که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

3. 
[حیطه حل مسئله]
ا گر پنج شیء را جلوی کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند با گفتن، "یک، دو، سه، چهار، پنج" آن ها را به ترتیب بشمارد؟ (هنگام پرسیدن این سوال از کودک، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او کمک کنید).

4. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان از 1 تا 15 را بدون اشتباه می شمارد؟ ا گر اینطور است، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر تا 12 را بدون اشتباه می شمارد، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید.

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان نام اعداد را می داند؟ (اگر سه عدد بالا را می شناسد و نام می برد پاسخ "بله" را علامت بزنید، اگر دو عدد از اعداد بالا را شناخت و اسم آن ها را گفت نیز پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادر ها وخواهر هایش باشد. (زمانی که این سوال را از کودک می پرسید، نباید با پیشنهاد دادن اسامی همبازی ها یا دوستانش، به او کمک کنید).

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند بدون کمک، خمیردندان را روی مسواک بگذارد و تمام دندان هایش را مسواک بزند؟ (البته شاید هنوز لازم باشد که بر مسواک زدن کودک نظارت کنید و دوباره دندان هایش را مسواک بزنید).

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست بر می دارد و به کاسه خود منتقل می کند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را می گوید؟ الف) نام خودش ب) نام خانوادگی اش ج) نام یکی از اعضای خانواده اش د) سن خودش ه) دختر یا پسر بودنش و) شهری که در آن زندگی می کند

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش بدون کمک، لباس هایش را می پوشد یا در می آورد (از جمله بستن دکمه هایی با اندازه متوسط ، و زیپ های جلوی لباس)؟

 

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

دیدگاهتان را بنویسید