You are currently viewing فرم 36 ماهگی

فرم 36 ماهگی

فرم 36 ماهگی

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی آنلاین کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشـنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد :

١ -پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکـن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را انجـام دهـد. از ایـن موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

٢ -سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :

• بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شـنوایی است )

• بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)

• بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط بـه حرکـات دست‌ ها و انگشتان است)

• بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است)

• بخش شخصی-اجتمـاعی (کـه عمـدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).

٣ -در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما بایـد فعاليـت مـورد اشـاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سپس به سوال پاسخ دهيد .

٤ -در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "خیر" دارد . توجه داشته باشيد که بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ ها علامت زده شود.
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است.

٥ -توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دليل اینکـه فعاليـت پيشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد .مـثلا اگـر سـوال شـده اسـت "آیـا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا مـی رفتـه ولـی حـالا راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسخ "بلی" را علامت بزنيد .

٦ -پر کردن به موقع پرسشنامه بسـيار اهميـت دارد، تـا اولا سـن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را بـه موقـع تکميـل فرمایيد.

٧ -پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد .

۸. حتما به تمامی پرسش های هر حیطه ، پاسخ دهید.

۹. پس از پایان و ثبت پاسخ برای پرسش های هر حیطه ، نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

لطفا تصویر نتیجه ارزیابی در هر حیطه را (به صورت Screen shot) برای خود ذخیره کنید.

 

نکته مهم: در صورتی که کودک شما سابقه زودرسی (زایمان پیش از ۳۷ هفتگی) را داراست ، با استفاده از گام های زیر سن تصحیح شده او را جهت انتخاب صحیح پرسشنامه (بر اساس ماه) محاسبه کنید :

نام و نام خانوادگی کودک
سن دقیق کودک
شماره تماس
1. 
[حیطه برقراری ارتباط]
وقتی از کودکتان می خواهید که با انگشتش به بینی اش، چشم هایش، مو هایش، پا هایش، گوش هایش و غیره اشاره کند، آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می کند؟ (او می تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک اشاره کند. اگر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می کند، گزینه ی "گاهی" را انتخاب کنید).

2. 
[حیطه برقراری ارتباط]
آیا کودکتان با سه یا چهار کلمه جمله می سازد؟

3. 
[حیطه برقراری ارتباط]
بدون اینکه از هر گونه اشاره با انگشت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی کودکتان استفاده کنید، به او بگویید "کتاب را روی میز بگذار" و "کفش را زیر صندلی بگذار". آیا کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟

4. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که کودک به یک کتاب تصویردار نگاه می کند، آیا به شما توضیح می دهد که درهر تصویر چه کاری انجام می شود یا چه چیزی اتفاق می افتد؟ (برای مثال "هاپ هاپ می کنه"، "می دوه"، "می خوره "، "گریه می کنه") شما می توانید بپرسید، این سگ (یا پسر) داره چکار می کنه؟

5. 
[حیطه برقراری ارتباط]
به کودکتان نشان دهید که زیپ روی یک لباس چگونه بالا و پایین می رود، و بگویید، "ببین این بالا و پایین میره". زیپ را تا نیمه بکشید، و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد. دوباره زیپ را تا نیمه بیاورید و از کودک بخواهید تا آن را بالا بکشد. چند بار این کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را بالا یا پایین بکشد، زیپ را به وسط برگردانید. آیا به طور ثابت، هر بار که می گویید "بالا"، کودک زیپ را بالا می کشد و هر بار که میگویید "پایین"، کودک زیپ را پایین می کشد؟

6. 
[حیطه برقراری ارتباط]
زمانی که از کودکتان می پرسید "اسمت چیه؟"، آیا او نام خود یا اسمی که با آن صدایش می کنید را می گوید؟

1. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ را شوت می کند؟

2. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان طوری می پرد که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند (جفت پا می پرد)؟

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان با گذاشتن یک پا روی هر پله (به طوری که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی پله بعدی)، از پله ها بالا می رود؟ ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد (این صحنه را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند، مثلاً در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده کنید).

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه بالا می برد تا یک توپ را به جلو پرت کند؟ (اگر توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون بالا بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ "هنوز نه" را انتخاب کنید.)

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند جفت پا (به طوری که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود)، حداقل حدود 15 سانتی متر به جلو بپرد؟

1. 
[حیطه حرکات ظریف]
بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از بالا به پایین صفحه رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی (از بالا به پایین صفحه کاغذ)، کار شما را تقلید می کند؟

2. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان می تواند یک نخ یا بند کفش را از میان چیزهای کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا مهره درشت رد کند؟

3. 
[حیطه حرکات ظریف]
بعد از این که جلوی چشمان کودکتان یک دایره رسم کردید، از او بخواهید که مانند شما دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا کودکتان با کشیدن یک دایره، کار شما را تقلید می کند؟

4. 
[حیطه حرکات ظریف]
کنار کودکتان بنشینید. بعد از این که شما جلوی چشم کودکتان خطی در جهت افقی (از سمت راست به چپ صفحه یا چپ به راست) رسم کردید، از او بخواهید که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با کشیدن تنها یک خط در جهت افقی (راست به چپ یا چپ به راست)، کار شما را تقلید می کند؟

5. 
[حیطه حرکات ظریف]
آیا کودکتان سعی می کند که با قیچی ایمن و مخصوص کودکان، کاغذی را ببرد؟ لازم نیست که حتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (شما می توانید به کودکتان نشان دهید که چطور از قیچی استفاده کند. زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کاملا مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید).

6. 
[حیطه حرکات ظریف]
هنگام نقاشی کشیدن، آیا کودکتان مداد، مداد شمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت شست و سایر انگشتانش می گیرد؟

1. 
[حیطه حل مسئله]
در حالی که کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف کنار هم قرار دهید. آیا کودکتان کار شما را تقلید کرده و چهار مکعب را کنار یکدیگر می چیند؟ (می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

2. 
[حیطه حل مسئله]
اگر کودکتان چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد، آیا یک صندلی، چهارپایه یا جعبه پیدا می کند تا روی آن بایستد که دستش برسد؟ (برای مثال برای برداشتن یک اسباب بازی از روی میز یا برای "کمک کردن" به شما در آشپزخانه).

3. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که به تصویر اشاره می کنید و از کودکتان می پرسید "این چیه؟"، آیا کودک کلمه ای را می گوید که به معنی یک شخص باشد؟ (برای پاسخ هایی مثل"نی نی"، "پسر"، "آقا"، "دختر"، "بابا"، گزینه «بله» را انتخاب کنید).

4. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که می گویید "بگو هفت، سه"، آیا کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید، "بگو هشت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید.

5. 
[حیطه حل مسئله]
به کودکتان نشان دهید که چگونه با چند مکعب، جعبه یا قوطی، یک پل شبیه به تصویر بسازد. آیا کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از کار شما تقلید می کند؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که می گویید: "بگو پنج، هشت، سه"، آیا کودک همین سه عدد را با همان ترتیبی که گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این اعداد را تکرار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان کنید و مثلا بگویید: "بگو شش، هفت، دو". اگر کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار کرد، پاسخ "بله" را برای این سوال علامت بزنید.

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کند و تنها کمی از غذا را می ریزد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخدار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان در اینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه کیه؟" آیا در پاسخ می گوید "من"، و یا اسم خودش را تکرار می کند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان خودش کت، ژاکت یا بلوزش را بدون کمک می پوشد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
دقیقا با استفاده از همین کلمات، از کودکتان بپرسید "تو دختری یا پسری؟" آیا کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا زمانی که یک کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است، کودکتان نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می ماند؟

 

برای مشاهده صفحه پرسشنامه ها کلیک کنید!

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

اینستاگرام کلینیک توانبخشی محیا

حسن فراهانی

پژوهشگر در زمینه اختلالات تکاملی کودکان.

دیدگاهتان را بنویسید