برنامه پکس (PECS) در درمان کودکان دارای اوتیسم

برنامه پکس (PECS) یا (سیستم ارتباط بر مبنای مبادله‌ی تصویر) برنامه‌ای است برای آموزش ارتباط غیر کلامی (سمبلیک). تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند افراد طیف اتیسم از طریق…

ادامه مطلببرنامه پکس (PECS) در درمان کودکان دارای اوتیسم