1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی را مقابل کودک(در فاصله تقریبا یک وجب) به آرامی به طرفين حرکت می دهيد، آیا با چشم هایش اسباب بازی را دنبال ميکند و گاهی نيز سرش را می چرخاند ؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی را در مقابل صورت کودک(در فاصله تقریبا یک وجب) به آهستگی به بالا و پایين حرکت می دهيد، آبا با چشم هایش اسباب بازی را دنبال می کند؟

3. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودک را در حالت نشسته نگاه داشته اید، آیا به اسباب بازی (در حدود اندازه فنجان یا جغجغه)که روی ميز یا زمين در مقابلش قرار داده اید نگاه می کند ؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک خود قرار می دهيد ، آیا به آن نگاه می کند ؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی را دست کودک قرار می دهيد، آیا آن را به دهانش می برد؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
در حالی که کودک به پشت خوابيده ،آِیا دستش را به سمت اسباب بازی ای که از بالا آویزان کرده اید حرکت می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید