تست ارزیابی کودکان 60 ماهه(ASQ)(حیطه حل مساله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
وقتی از کودکتان می پرسید: "کوچکترین دایره کدام است؟" آیا او با انگشت به کوچکترین دایره اشاره می کند؟ (این را بدون کمک کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه کردن به کوچکترین دایره، بپرسید).

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که اشیائی را به کودکتان نشان دهید و بپرسید"این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سیاه، سفید یا صورتی را نام می برد؟ (تنها در صورتی که کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ "بله" را علامت بزنید).

3. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان از 1 تا 15 را بدون اشتباه می شمارد؟ ا گر اینطور است، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر تا 12 را بدون اشتباه می شمارد، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید.

4. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان می تواند جمالت زیر را با بکار بردن کلمه ای که معنی آن مخالف (متضاد) کلمه ای است که در جمله آمده است، تمام کند؟ برای مثال: سنگ سخت است، اما بالش نرم است: گاو بزرگه، اما موش چیه؟ ..... . یخ سرده، اما آتش چیه؟ ..... . ما ستاره ها را در شب می بینیم، و خورشید را کی می بینیم؟ ..... . وقتی که توپ را می اندازم بالا، بعدش کجا میاد؟ .... . (اگر سه جمله از چهار جمله را بطور صحیح کامل کرد، پاسخ "بله" را علامت بزنید. اگر دو جمله از چهار جمله را بطور صحیح کامل کرد، پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان نام اعداد را می داند؟ (اگر سه عدد بالا را می شناسد و نام می برد پاسخ "بله" را علامت بزنید، اگر دو عدد از اعداد بالا را شناخت و اسم آن ها را گفت نیز پاسخ "گاهی" را علامت بزنید).

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان حداقل چهار تا از حروف اسم خود را می شناسد و نام می برد؟ به حروف نام او اشاره کنید و بپرسید، "این چه حرفیه؟" (بدون رعایت ترتیب به حروف اشاره کنید).

دیدگاهتان را بنویسید