تست ارزیابی کودکان 22 ماهه(ASQ)(حیطه شخصی-اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان ادای کارهایی را که شما انجام می دهید، در می آورد، مانند پاک کردن چیزی که ریخته، جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟ الف.دهانتان را باز کنید و ببندید. ب.پلک بزنید. ج.لاله گوش خود را بکشید. د.گونه خود را نوازش کنید.

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد که فقط کمی از مایعات آن بیرون بریزد؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند که آن را در آغوش تاب می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان یک کامیون کوچک، کالسکه یا هر اسباب بازی چرخ دار دیگری را هل می دهد، آن را دور اشیاء حرکت می دهد و اگر به گوشه ای رسید که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟

دیدگاهتان را بنویسید