تست ارزیابی کودکان 14 ماهه(ASQ)(حیطه حرکات درشت)

1. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر هر دو دست کودکتان را صرفا برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، چندین قدم بر می دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ "بله" را علامت بزنید)

2. 
[حیطه حرکات درشت]
اگر یک دست کودکتان را صرفا برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا چندین قدم به جلو بر می دارد؟ (اگر کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ "بله" را علامت بزنید).

3. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟

4. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پشتی بالا می رود؟

5. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمک و حمایتی دوباره می ایستد؟

6. 
[حیطه حرکات درشت]
آیا کودکتان برای حرکت کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟

دیدگاهتان را بنویسید