تست ارزیابی رشد کودک 6 ماه (ASQ) (حیطه حل مسئله)

1. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودکتان است، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟

2. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده،آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که از دستش افتاده، سرش را می چرخاند؟ (اگر اسباب بازی را بر می دارد نیز به این سوال پاسخ «بله» بدهید.)

3. 
[حیطه حل مسئله]
زمانی که کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا درصورتی که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش تلاش می کند؟

4. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟

5. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش میدهد؟

6. 
[حیطه حل مسئله]
آیا کودکتان با کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید