تست ارزیابی رشد کودکان 4 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودک به دست هایش نگاه می کند؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک دست هایش را به هم می رساند، آیا باانگشتانش بازی می کند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک پستان مادر یا بطری شير را می بيند آیا می فهمدکه وقت شيرخوردن است ؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک شير می خورد آیا با دست آزاد خود پستان مادر را می گيرد یا هنگام شير خوردن از بطری سعی می کند شير را با هر دو دست خود نگاه دارد ؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
پيش از اینکه به کودک لبخند بزنيد با او صحبت کنيد، آبا با دیدن شما لبخند می زند؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
زمانی که کودک روبروی یک آینه قرار می گيرد ،آیا به خودش لبخند می زند یا با خودش غان و غون می کند ؟

دیدگاهتان را بنویسید