تست ارزیابی رشد کودکان 2 ماه (حیطه شخصی_اجتماعی)

1. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان گاهی حتی وقتی شیر نمیخورد، دهانش را طوری حرکت میدهد انگار که دارد چیزی را میمکد؟

2. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا وقتی کودکتان گرسنه است، جایش را خیس کرده، خسته است یا این که دلش می خواهد بغلش کنید، گریه میکند؟

3. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان به شما لبخند می زند؟

4. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی به کودکتان لبخند می زنید، آیا او هم در پاسخ لبخند میزند؟

5. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
آیا کودکتان دستهایش را تماشا میکند؟

6. 
[حیطه شخصی اجتماعی]
وقتی کودکتان سینه مادر یا شیشه شیر را میبیند، آیا به نظر میرسد که می داند که به زودی قرار است به او شیر بدهند؟

دیدگاهتان را بنویسید